Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • członków zwyczajnych,
  • członków nadzwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jeżeli jest zatrudniony na stanowisku audytora wewnętrznego w szkole wyższej, instytucji naukowej, badawczo-naukowej bądź badawczo-rozwojowej lub jest zatrudniony na innym stanowisku w szkole wyższej ale faktycznie wykonuje obowiązki audytora wewnętrznego.

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba, zatrudniona w szkole wyższej lub innej instytucji naukowej, badawczo-naukowej bądź badawczo-rozwojowej, nie posiadająca odpowiednich kwalifikacji zawodowych, której praca nosi znamiona pracy audytora wewnętrznego lub wykonuje czynności pomocnicze związane z audytem wewnętrznym.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna przyczyniająca się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc rzeczową lub poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia w postaci składki rocznej.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom posiadającym szczególne osiągnięcia naukowe, zawodowe w dziedzinie audytu wewnętrznego lub które w szczególny sposób  przyczyniły się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu. Członkostwo honorowe jest nadawane na czas nieograniczony. Członek honorowy nie wnosi opłat członkowskich.

Uwaga

Wstąpienie w prawa członka Stowarzyszenia odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, która jest zatwierdzana przez Zarząd Stowarzyszenia oraz opłacenie składki członkowskiej.