Witaj na stronie SAWS

Czym jest SAWS i jakie cele realizuje

Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych (SAWS) powstało w 2004 roku z inicjatywy osób zatrudnionych na stanowisku audytora wewnętrznego w szkole wyższej. Obowiązek prowadzenia audytu w szkole wyższej oraz zakres zadań i celów stawianych przed audytorami wewnętrznymi zrodził potrzebę zrzeszenia się w celu wymiany doświadczeń i poglądów, wypracowywania wspólnych metod i technik prowadzenia zadań audytowych czy potrzeby prezentowania wspólnego stanowiska przed komitetem audytu.

W 2004 roku do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, przystąpiło 41 osób. Na koniec 2019 roku członkami stowarzyszenia było 57 osób. Aktualnie szkolnictwo wyższe w Polsce jest poddane głębokim zmianom co jest związane z uchwaleniem tzw. konstytucji dla nauki, czyli ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zachodzące gwałtowne zmiany na uczelniach, materializujące się ryzyka np. w postaci niżu demograficznego, czy zmiany w finansowaniu uczelni wspierające najlepsze uczelnie (IDUB) wymagają uczestnictwa i aktywnej roli audytu wewnętrznego jako elementu niezależnej oceny dokonujących się na uczelniach zmian.

Nowo obowiązujące prawo oraz zwiększona autonomia uczelni w zakresie prowadzenia działalności i jej finansowania wymagają od audytu wewnętrznego na uczelniach nowego podejścia, które będzie oceniało i usprawniało procesy ładu akademickiego, procesu zarządzania ryzykiem na uczelniach i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Cele SAWS:

 • PRAWA AUDYTORÓW

  Działanie na rzecz interesów, praw i statusu zawodowego środowiska audytorów wewnętrznych w szkołach wyższych

 • REPREZENTACJA

  Reprezentowanie interesów audytorów wewnętrznych szkół wyższych wobec organów państwowych, organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz władz uczelnianych

 • WSPARCIE

  Prezentowanie dążeń i osiągnięć środowiska audytorów wewnętrznych szkół wyższych, wyrażanie opinii i wspieranie ich działalności.

 • WDRAŻANIE STANDARDÓW

  Wypracowanie wzorców i wdrażanie standardów audytu wewnętrznego w szkołach wyższych.

 • IDENTYFIKACJA RYZYK

  Omawianie i dyskutowanie obszarów ryzyka w uczelniach.

 • ETYKA ZAWODOWA

  Propagowanie zasad etyki zawodowej w środowisku audytorów wewnętrznych szkół wyższych.

Zadania SAWS realizujemy poprzez:

Wymianę informacji między członkami Stowarzyszenia, organizację szkoleń, seminariów, warsztatów naukowych i zawodowych, konferencji.

Współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi

Ludzie pracujący przy stole

Działanie na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia.