Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 2001 roku wprowadziła obowiązek uruchomienia funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, których roczne przychody przekraczają kwotę 40 milionów złotych. Większość polskich uczelni publicznych, ze względu na swoje budżety, została zobowiązana do jego uruchomienia. Audyt wewnętrzny został wprowadzony w polskich szkołach wyższych w 2002 roku i jest realizowany, w zdecydowanej większości, przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych w uczelniach. W nielicznych przypadkach realizują go usługodawcy zewnętrzni.

            Audytorzy, od początku swej pracy, szukali ścieżek wzajemnych kontaktów, w celu wymiany doświadczeń, poglądów oraz pozyskiwania informacji dotyczących sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy wykonywaniu różnych zadań w polskich uczelniach. Ich celem były regularne spotkania, zarówno z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i własnej. Na jednym z takich spotkań, zorganizowanych w Rydzynie w 2004 roku, powstało Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, które przyjęło skróconą nazwę SAWS. Od tego czasu, Członkowie Stowarzyszenia spotykają się regularnie.

            Zgromadzenie założycielskie utworzyło organy SAWS, czyli zarząd i komisję rewizyjną. Pierwszemu zarządowi przewodził
Franciszek Kozłowski. W następnych kadencjach do funkcji przewodniczących zarządu Stowarzyszenia byli kolejno powoływani:
Agnieszka Wilczyńska, Justyna Misiak i Grzegorz Palus.

            Do historii przechodzą spotkania w Rydzynie i Szczyrku, podczas których Członkowie Stowarzyszenia wzajemnie się wspierają, wymieniają informacjami oraz uczestniczą w zorganizowanych szkoleniach poświęconym zagadnieniom związanym z audytem wewnętrznym, nauką i kształceniem.

            W kolejnych latach, spotykają się również w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.
Część tych spotkań jest inicjowana przez MNiSW, w ramach realizacji projektu pt. „Liderzy w nauce”. Liczba członków Stowarzyszenia oscyluje wokół 60 osób. Rozwijają się również kariery poszczególnych osób, Członków SAWS, którzy przechodzą na stanowiska kanclerskie w swoich uczelniach lub na stanowiska audytorów wewnętrznych do innych jednostek, w tym w administracji rządowej.
Stowarzyszenie bezustannie zyskuje nowych Członków.

            Przedstawiciele SAWS angażują się w działania Stowarzyszenia także poprzez dialog z Komitetem Audytu przy MEiN (wcześniej MNiSW), a także z Ministerstwem Finansów oraz w przygotowania założeń i narzędzi do audytów rekomendowanych przez MEiN.

            Stowarzyszenie było również zapraszane do opiniowania aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego oraz z działalnością szkół wyższych.

            O satysfakcji z członkostwa może świadczyć wciąż utrzymująca się liczba Członków SAWS, które w 2024 roku będzie obchodziło jubileusz XX-lecia istnienia.

.

Spotkanie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym poświęcone wdrożeniu RODO

Katowice, 2017 rok

.

Rydzyna, 2009 rok